Câu hỏi:

18/05/2022 18

Write a word or phrase from the box under each picture. (Viết một từ hoặc cụm từ trong ô dưới mỗi bức tranh.)
 
Write a word or phrase from the box under each picture. (Viết một từ hoặc cụm từ trong ô dưới mỗi bức tranh.) (ảnh 1)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. parade (diễu hành)

2. costumes (trang phục)

3. feast (tiệc)

4. float (xe diễu hành)

5. fireworks display (trình diễn pháo hoa)

6. folk dance (múa dân gian)

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Fill in each blank with a word or phrase from 3. You may have to change the form of the word or phrase (Điền vào mỗi chỗ trống với một từ hoặc cụm từ bài 3. Bạn có thể phải thay đổi hình thức của từ hoặc cụm từ)

5. The … carried the dancers in special …

Xem đáp án » 18/05/2022 29

Câu 2:

QUIZ. What festival is it? (ĐỐ. Đó là lễ hội gì?)

Match each description with a festival. (Ghép mỗi mô tả với một lễ hội.)

QUIZ. What festival is it? (ĐỐ. Đó là lễ hội gì?) Match each description with a festival. (Ghép mỗi mô tả với một lễ hội.) (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 27

Câu 3:

Listen and read (Nghe và đọc)

Listen and read (Nghe và đọc) (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 26

Câu 4:

Read the conversation again. Who did the following activities? Tick (V) the correct column. Sometimes you need to tick both (Đọc lại đoạn hội thoại. Ai đã thực hiện các hoạt động sau đây? Đánh dấu (V) vào cột đúng. Đôi khi bạn cần đánh dấu vào cả hai)

Read the conversation again. Who did the following activities? Tick (V) the correct column. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 25

Bình luận


Bình luận