Câu hỏi:

18/05/2022 29

Fill in each blank with a word or phrase from 3. You may have to change the form of the word or phrase (Điền vào mỗi chỗ trống với một từ hoặc cụm từ bài 3. Bạn có thể phải thay đổi hình thức của từ hoặc cụm từ)

5. The … carried the dancers in special …

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. folk dance

2. fireworks display

3. feast

4. parade

5. floats – costumes

Hướng dẫn dịch:

1. Các vũ công biểu diễn điệu múa dân gian tại Lễ hội hoa Tulip.

2. Đêm giao thừa, chúng tôi ra hồ Hoàn Kiếm xem bắn pháo hoa.

3. Đối với ngày Tết, chúng tôi thường chuẩn bị một bữa tiệc với những món ăn đặc biệt.

4. Mọi người tổ chức diễu hành hoa ở một số quốc gia để chào đón mùa mới.

5. Chiếc phao đã chở các vũ công trong trang phục đặc biệt.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

QUIZ. What festival is it? (ĐỐ. Đó là lễ hội gì?)

Match each description with a festival. (Ghép mỗi mô tả với một lễ hội.)

QUIZ. What festival is it? (ĐỐ. Đó là lễ hội gì?) Match each description with a festival. (Ghép mỗi mô tả với một lễ hội.) (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 27

Câu 2:

Listen and read (Nghe và đọc)

Listen and read (Nghe và đọc) (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 26

Câu 3:

Read the conversation again. Who did the following activities? Tick (V) the correct column. Sometimes you need to tick both (Đọc lại đoạn hội thoại. Ai đã thực hiện các hoạt động sau đây? Đánh dấu (V) vào cột đúng. Đôi khi bạn cần đánh dấu vào cả hai)

Read the conversation again. Who did the following activities? Tick (V) the correct column. (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 25

Câu 4:

Write a word or phrase from the box under each picture. (Viết một từ hoặc cụm từ trong ô dưới mỗi bức tranh.)
 
Write a word or phrase from the box under each picture. (Viết một từ hoặc cụm từ trong ô dưới mỗi bức tranh.) (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 17

Bình luận


Bình luận