Câu hỏi:

18/05/2022 21

Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted sentences. (Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến những câu được đánh dấu.)

Mi: How was the music festival last Sunday?

Mark: It was disappointing!

Mi: Why?

Mark: The band was late.

Trang: And the singers weren't very good either. It was a big disappointment

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn dịch:

Mi: Lễ hội âm nhạc chủ nhật tuần trước thế nào?

Mark: Thật đáng thất vọng!

Mi: Tại sao?

Mark: Ban nhạc đã đến muộn.

Trang: Và các ca sĩ cũng không tốt lắm. Đó là một sự thất vọng lớn.

 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Work in groups. Choose a festival and talk about its symbol(s) and meaning (Làm việc nhóm. Chọn một lễ hội và nói về (các) biểu tượng và ý nghĩa của nó)

Xem đáp án » 18/05/2022 33

Câu 2:

Listen to Mark talking about festival symbols. Fill in each blank with ONE word. (Hãy nghe Mark nói về các biểu tượng lễ hội. Điền vào mỗi chỗ trống với MỘT từ.)

Xem đáp án » 18/05/2022 23

Câu 3:

Work in groups. Make a similar conversation for each situation below. (Làm việc nhóm. Thực hiện một tương tự hội thoại cho mỗi tình huống dưới đây.)

Xem đáp án » 18/05/2022 22

Câu 4:

Work in pairs. Match each festival with its symbol and meaning (Làm việc theo cặp. Phù hợp với mỗi lễ hội với biểu tượng và ý nghĩa của nó)

Work in pairs. Match each festival with its symbol and meaning (Làm việc theo cặp. Phù hợp với (ảnh 1)

Xem đáp án » 18/05/2022 18

Bình luận


Bình luận