Câu hỏi:

21/05/2022 15

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

She got terrible marks in the mid-term tests. She _____ harder for them.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

Giải thích: 

Cấu trúc phỏng đoán với động từ khuyết thiếu: 

S + mustn’t have P2: Ai đó chắc hẳn là đã không làm gì (dạng thức này ít dùng) 

S + didn’t need + to V_inf: Ai đó đã không cần làm gì 

S + wouldn’t have P2: Ai đó không muốn làm gì trong quá khứ (thực chất là đã làm)

S + should have P2: Ai đó đã nên làm gì (thực chất là đã không làm) 

Tạm dịch: Cô ấy đã bị điểm kém trong các bài kiểm tra giữa kỳ. Cô ấy lẽ ra đã nên học hành chăm chỉ hơn.

Chọn D. 

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the option that best completes each of the following exchanges. 

Sue and Mira are talking about the use of mobile phone in class. 

- Sue: "Students should not be allowed to use mobile phone in class." 

- Mira: “______________. This will distract them from studying.” 

Xem đáp án » 22/05/2022 79

Câu 2:

It is high time the government helps the unemployed to find some jobs.

Xem đáp án » 24/05/2022 61

Câu 3:

The word "prestige" in paragraph 2 is closest in meaning to ______.

Xem đáp án » 24/05/2022 50

Câu 4:

Air-conditioning was found useful in factories as it _____. 

Xem đáp án » 24/05/2022 48

Câu 5:

"We're having a reunion this weekend. Why don't you come?" John said to us.

Xem đáp án » 21/05/2022 40

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án » 24/05/2022 40

Câu 7:

My brother has given up smoking. He used to _____ 20 cigarettes a day.

Xem đáp án » 21/05/2022 36

Bình luận


Bình luận