Câu hỏi:

22/05/2022 22

Cho bảng số liệu:  

DÂN SỐ VIỆT NAM THỜI KÌ 2005-2015

 (Đơn vị: nghìn người)

Năm

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Thành thị

22.332

23.746

25.585

27.719

28.875

31.132

Nông thôn

60.060

60.472

60.440

60.141

60.885

60.582

Tổng số dân

82.392

74.218

86.860

87.860

89.756

91.714


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Biểu đồ thích hợp nhất thể iện tình hình phát triển dân số Việt Nam thời kì 2005 – 2015 theo bảng số liệu là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Biểu đồ cột thường thể hiện số lượng của đối tượng, trong thời gian từ 4 năm trở lên.

- Đề bài yêu cầu thể hiện tình hình phát triển dân số của 3 đối tượng (tổng số dân, dân số thành thị và nông thôn), giá trị tuyệt đối- nghìn người.

=> Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình phát triển dân số Việt Nam thời kì 2005 – 2015 theo bảng số liệu là biểu đồ cột chồng giá trị tuyệt đối (Mỗi cột thể hiện 3 đối tượng: tổng số dân, dân số thành thị, dân số nông thôn).

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguồn cung cấp thịt chủ yếu trên thị trường nước ta hiện nay là từ

Xem đáp án » 22/05/2022 148

Câu 2:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết trung tâm du lịch nào sau đây có ý nghĩa quốc gia?

Xem đáp án » 22/05/2022 96

Câu 3:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây có tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng chiếm cao nhất trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế?

Xem đáp án » 22/05/2022 86

Câu 4:

Cho biểu đồ

Cho biểu đồ   Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?  A. Tốc độ tăng trưởng giá trị doanh thu lữ hành của nước ta (ảnh 1)

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 22/05/2022 67

Câu 5:

Cho biểu đồ về khu vực I, khu vực II, khu vực III của Phi-lip-pin:

Cho biểu đồ về khu vực I, khu vực II, khu vực III của Phi-lip-pin:   (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) (ảnh 1)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?

Xem đáp án » 22/05/2022 54

Câu 6:

Thế mạnh để phát triển công nghiệp nhiệt điện ở nước ta là

Xem đáp án » 22/05/2022 45

Câu 7:

Với một mùa đông lạnh và có mưa phùn, Đồng bằng sông Hồng có lợi thế để:

Xem đáp án » 22/05/2022 38

Bình luận


Bình luận