Câu hỏi:

24/05/2022 19

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có nội dung nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 88.

Cách giải: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 có nội dung là thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những năm 90 của thế kỷ XX, quốc gia nào đã tạo ra 25% giá trị tổng sản phẩm của toàn thế giới?

Xem đáp án » 24/05/2022 34

Câu 2:

Một trong những nước Đồng minh có mặt ở Việt Nam trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

Xem đáp án » 24/05/2022 33

Câu 3:

Một trong những hướng tiến công chủ yếu của bộ đội chủ lực Việt Nam trong Đông - Xuân 1953 – 1954 là

Xem đáp án » 24/05/2022 32

Câu 4:

Trong quá trình hoạt động, Tân Việt Cách mạng cũng chịu ảnh hưởng của tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án » 24/05/2022 28

Câu 5:

Nội dung nào sau đây không phải là khó khăn của kinh tế Nhật Bản trong những năm 1952 – 1973?

Xem đáp án » 24/05/2022 27

Câu 6:

Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

Xem đáp án » 24/05/2022 25

Câu 7:

Ngày 24 -3 - 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 24/05/2022 24

Bình luận


Bình luận