Đề số 8

  • 1562 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong quá trình hoạt động, Tân Việt Cách mạng cũng chịu ảnh hưởng của tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 85.

Cách giải: Trong quá trình hoạt động, Tân Việt Cách mạng cũng chịu ảnh hưởng của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Chọn A.


Câu 2:

Ngày 24 -3 - 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 194.

Cách giải: Ngày 24 -3 - 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong chiến dịch Tây Nguyên. 

Chọn C.


Câu 3:

Chiến thuật mới của Mỹ sử dụng trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965) miền Nam Việt Nam là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 169. 

Cách giải: Chiến thuật mới của Mỹ sử dụng trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965) ở miền Nam Việt Nam là trực thăng vận”, “thiết xa vận". 

Chọn A.

Câu 4:

Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam tháng (7 1973) đề ra nhiệm vụ cách mạng miền Nam là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 190 - 191. 

Cách giải: Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam tháng (7- 1973) đề ra nhiệm vụ cách mạng miền Nam là tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

Chọn B. 


Câu 5:

Theo quy định của Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945), quân đội nước nào sẽ chiếm đóng miền Nam bán đảo Triều Tiên?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 5.

Cách giải: Theo quy định của Hội nghị Ianta (tháng 2 - 1945), quân đội Mĩ sẽ chiếm đóng miền Nam bán đảo Triều Tiên. 

Chọn D.

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận