Đề số 10

  • 6466 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Giai cấp nào ở nước ta có nguồn gốc là những người trung gian làm thầu khoán, cung cấp vật liệu hay hàng hóa cho Pháp?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 78. 

Cách giải: Giai cấp tư sản ở nước ta có nguồn gốc là những người trung gian làm thầu khoán, cung cấp vật liệu hay hàng hóa cho Pháp.

Chọn B.

Câu 2:

Tổ chức quốc tế nào ra đời và hoạt động có nhiều đóng góp cho sự phát triển phong trào cách mạng thế giới? 

Xem đáp án

Phương pháp: Suy luận, loại trừ phương án.

Cách giải:

-A, D loại vì hai tổ chức trên không có đóng góp cho sự phát triển phong trào cách mạng thế giới.

-B chọn và Quốc tế Cộng sản ra đời và hoạt động đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển phong trào cách mạng thế giới.

- C loại vì Liên hợp quốc là diễn đàn vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Chọn B.


Câu 3:

Chiến thắng nào sau đây tác động đến việc đề ra chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam của Bộ Chính trị?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 192.

Cách giải: Sau chiến thắng Đường 14 - Phước Long, so sánh tương quan lực lượng có lợi cho cách mạng miền Nam, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976.

Chọn C.


Câu 4:

Tháng 11-1972, hai nước Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức kí kết Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Tây Đức và Đông Đức trên cơ sở nào?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 62. 

Cách giải:

Tháng 11-1972, hai nước Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức kí kết Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Tây Đức và Đông Đức trên cơ sở những thuận thỏa giữa Mỹ và Liên Xô. 

Chọn D.


Câu 5:

Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã

Xem đáp án

Phương pháp: Suy luận, loại trừ phương án.

Cách giải: 

-A loại vì Đảng Cộng sản Đông Dương được đưa ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1951.

-B loại vì phải đến giai đoạn 1939 – 1945 thì ta mới khắc phục được triệt để hạn chế của Luận cương.

-C loại vì trong giai đoạn 1939 – 1945 ta mới tiến hành xây dựng lực lượng vũ trang.

-D chọn vì phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam đã xây dựng được một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo cho cách mạng tháng Tám. Đây là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 

Chọn D.


Bài thi liên quan:

Đề số 1

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 4

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 12

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 14

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận