Đề số 12

  • 6463 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tên gọi mặt trận “Việt Nam độc lập đồng minh” thành lập năm 1941 vừa thể hiện nhiệm vụ cách mạng trong nước vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc tế vì

Xem đáp án

Phương pháp: Xác định nhiệm vụ quốc tế lúc này là chống lại phát xít. 

Cách giải:

Tên gọi mặt trận “Việt Nam độc lập đồng minh” thành lập năm 1941 vừa thể hiện nhiệm vụ cách mạng trong nước vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc tế vì nhân dân ta nguyện đứng về phe đồng minh để chống phát xít, giành độc lập dân tộc.

Chọn A.

Câu 2:

Mã đồng ý cho Pháp thực hiện kế hoạch Rove (5/1949) là mốc mở đầu

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 136.

Cách giải: Mã đồng ý cho Pháp thực hiện kế hoạch Rove (5/1949) là mốc mở đầu quá trình Mĩ từng bước can thiệp và dính líu trực tiếp vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương.

Chọn B.


Câu 3:

Vấn đề ruộng đất cho dân cày đã được Đảng ta khẳng định lần đầu tiên trong văn kiện nào?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 88.

Cách giải: Vấn đề ruộng đất cho dân cày đã được Đảng ta khẳng định lần đầu tiên trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên (2/1930) thông qua nội dung “tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng”. 

Chọn A.

Câu 4:

Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp triển khai của Mỹ trong quá trình thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 173.

Cách giải: Rút dần quân Mĩ và quân đồng minh khỏi chiến trường miền Nam không phải là biện pháp triển khai của Mỹ trong quá trình thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam. 

Chọn D. 


Câu 5:

Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời từ cơ sở hạt nhân đầu tiên là nhà xuất bản

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 85. 

Cách giải: Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời từ cơ sở hạt nhân đầu tiên là nhà xuất bản Nam Đồng thư xã. 

Chọn C.


Bài thi liên quan:

Đề số 1

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 4

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 14

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận