Đề số 4

  • 6464 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự hai cực lanta” ?

Xem đáp án

B, C, D loại vì nội dung của các phương án này phản ánh đúng về trật tự hai cực Ianta.

A chọn vì trong khi trật tự hai cực Ianta được xác lập và duy trì thì Mĩ và Liên Xô không chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác.

Chọn A.

Câu 2:

Nội dung nào dưới đây thể hiện quan hệ Việt Nam với Pháp từ ngày 2/9/1945 đến trước 6/3/1946 

Xem đáp án

Quan hệ Việt Nam với Pháp từ ngày 2/9/1945 đến trước 6/3/1946 là đối đầu trực tiếp về quân sự.

Chọn D.

Câu 3:

Hội nghị lần thứ 6 (11 - 1939) của ban chấp hành trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là gì? 

Xem đáp án

Hội nghị lần thứ 6 (11 - 1939) của ban chấp hành trung ương Đảng đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách.

Chọn C.

Câu 4:

Việc ký Hiệp định Sơ Bộ (6/3/1946) tạm hỏa với Pháp chứng tỏ: 

Xem đáp án

A chọn vì lúc này Pháp và quân Trung Hoa Dân quốc đã kí Hiệp ước Hoa – Pháp, để tránh 1 lcus phải đối phó với nhiều kẻ thù thì Đảng và Chính phủ ta đã rất linh hoạt và đúng đắn khi kí kết Hiệp định Sơ bộ với Pháp. Với Hiệp định này, ta vừa đuổi được 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc về nước, vừa tranh thủ được thời gian hòa hoãn để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến về sau.

B loại và Chính phủ ta không thỏa hiệp.

C loại vì kí Hiệp định Sơ bộ thì cả ta và Pháp đều có lợi nên không thể nói đây là thắng lợi của Pháp trên mặt trận ngoại giao. 

D loại vì lúc này lực lượng cách mạng của ta không su

Chọn A. 


Câu 5:

Lấy thân mình lấp lỗ châu mai là hành động của anh hùng nào trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954? 

Xem đáp án

Lấy thân mình lấp lỗ châu mai là hành động của anh hùng Phan Đình Giót trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. 

Chọn B.

Bài thi liên quan:

Đề số 1

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 2

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 3

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 5

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 6

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 7

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 8

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 9

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 10

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 11

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 12

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 13

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 14

40 câu hỏi 50 phút

Đề số 15

40 câu hỏi 50 phút

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận