Đề số 7

  • 1755 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Sự kiện nào đã đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 81. 

Cách giải:

Đọc Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin (7/1920) đã giúp Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. 

Chọn C.

Câu 2:

Vì sao Đại hội đại biểu lần II của Đảng quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác - Lênin riêng?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 140, suy luận.

Cách giải:

A loại vì đến năm 1954 với thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ của ta thì cuộc kháng chiến chống Pháp mới kết thúc thông qua giải pháp ngoại giao là kí kết Hiệp định Giơnevơ.

B loại vì đến năm 1975 Việt Nam mới hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc.

C chọn vì để có cương lĩnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc thi Đại hội đại biểu lần II của Đảng quyết định tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Campuchia một Đảng Mác - Lênin riêng.

D loại vì đối tượng của ba nước Đông Dươn lúc này là kháng chiến chống Pháp xâm lược.

Chọn C.


Câu 3:

Điểm giống nhau giữa Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) với Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11/1939) là

Xem đáp án

Phương pháp: Dựa vào nội dung của hai hội nghị để phân tích các phương án.

Cách giải:

A loại vì lúc này ta đang đề cao nhiệm vụ GPDT lên hàng đầu và tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

C loại vì khẩu hiệu thành lập Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ được nêu trong nội dung Hội nghị BCH TƯ 8 (5/1941).

D loại vì Hội nghị BCH TƯ 8 (5/1941) quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh – mặt trận thống nhất đầu tiên của riêng Việt Nam. 

Chọn B. 


Câu 4:

Bài học kinh nghiệm quan trọng nhất trong chỉ đạo Tổng khởi giành chính quyền năm 1945 của Đảng ta là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 120, loại trừ phương án. 

Cách giải: 

A loại vì khối liên minh công - nông được hình thành bước đầu trong phong trào 1930 – 1931.

B loại vì trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám ta tiến hành đấu tranh chính trị và vũ trang chứ không đấu tranh công khai, hợp pháp, nửa hợp pháp. 

C loại vì nội dung phương án này được bao hàm trong nội dung phương án D.

Chọn D.


Câu 5:

Trong tiến trình cách mạng Việt Nam giai đoạn 1919 – 1945, sự kiện nào mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 119.

Cách giải:

Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do; kỉ nguyên nhân dân lao động lên nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội. 

Chọn B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận