Câu hỏi:

24/05/2022 15

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5- 1941) quyết định sẽ thành lập

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 109. 

Cách giải: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5 - 1941) quyết định sẽ thành lập Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những nước Đồng minh có mặt ở Việt Nam trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

Xem đáp án » 24/05/2022 39

Câu 2:

Trong những năm 90 của thế kỷ XX, quốc gia nào đã tạo ra 25% giá trị tổng sản phẩm của toàn thế giới?

Xem đáp án » 24/05/2022 39

Câu 3:

Trong quá trình hoạt động, Tân Việt Cách mạng cũng chịu ảnh hưởng của tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án » 24/05/2022 36

Câu 4:

Một trong những hướng tiến công chủ yếu của bộ đội chủ lực Việt Nam trong Đông - Xuân 1953 – 1954 là

Xem đáp án » 24/05/2022 32

Câu 5:

Ngày 24 -3 - 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 24/05/2022 31

Câu 6:

Nội dung nào sau đây không phải là khó khăn của kinh tế Nhật Bản trong những năm 1952 – 1973?

Xem đáp án » 24/05/2022 27

Câu 7:

Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

Xem đáp án » 24/05/2022 26

Bình luận


Bình luận