Câu hỏi:

24/05/2022 11

Cuộc đấu tranh ngoại giao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ ngày 2 – 9 - 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946) có vai trò như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Phân tích các phương án. 

Cách giải:

A chọn vì các thế lực ngoại xâm và nội phản đều muốn lật đổ chính quyền cách mạng non trẻ của ta và cuộc đấu tranh ngoại giao của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ ngày 2 – 9 – 1945 đến trước ngày 19 - 12 - 1946) đã giúp ta tranh thủ được thời gian hòa hoãn để xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, làm thất bại âm mưu trên của chúng.

B, C loại vì lúc này Việt Nam vẫn đang trong thế bị bao vây, cô lập, dù đã tuyên bố độc lập năm 1945 nhưng chưa được các nước công nhận. 

D loại vì giai đoạn này ta chủ trương tránh 1 lúc đối phó với nhiều kẻ thù nên ban đầu ta chống Pháp ở miền Nam và hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc ở miền Bắc, sau đó ta hòa hoãn với Pháp, kí Hiệp định Sơ bộ với Pháp để đuổi 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc về nước, tranh thủ thời gian hòa hoãn để chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài về sau.

Chọn A.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong những nước Đồng minh có mặt ở Việt Nam trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

Xem đáp án » 24/05/2022 39

Câu 2:

Trong những năm 90 của thế kỷ XX, quốc gia nào đã tạo ra 25% giá trị tổng sản phẩm của toàn thế giới?

Xem đáp án » 24/05/2022 39

Câu 3:

Trong quá trình hoạt động, Tân Việt Cách mạng cũng chịu ảnh hưởng của tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án » 24/05/2022 38

Câu 4:

Một trong những hướng tiến công chủ yếu của bộ đội chủ lực Việt Nam trong Đông - Xuân 1953 – 1954 là

Xem đáp án » 24/05/2022 34

Câu 5:

Ngày 24 -3 - 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 24/05/2022 31

Câu 6:

Nội dung nào sau đây không phải là khó khăn của kinh tế Nhật Bản trong những năm 1952 – 1973?

Xem đáp án » 24/05/2022 28

Câu 7:

Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

Xem đáp án » 24/05/2022 27

Bình luận


Bình luận