Câu hỏi:

24/05/2022 20

Lực lượng xã hội nào sau đây ra đời từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương (1897 - 1914)?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phương pháp: Suy luận, loại trừ phương án. 

Cách giải:

A loại vì giai cấp địa chỉ là giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam.

B loại vì trong cuộc cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương (1897 – 1914) thì tư sản mới chỉ là tầng lớp. 

C loại vì nông dân là giai cấp cũ trong xã hội Việt Nam.

D chọn vì trong cuộc cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương (1897 – 1914) thì tầng lớp tiểu tư sản Việt Nam đã ra đời. 

Chọn D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những năm 90 của thế kỷ XX, quốc gia nào đã tạo ra 25% giá trị tổng sản phẩm của toàn thế giới?

Xem đáp án » 24/05/2022 42

Câu 2:

Một trong những nước Đồng minh có mặt ở Việt Nam trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

Xem đáp án » 24/05/2022 40

Câu 3:

Trong quá trình hoạt động, Tân Việt Cách mạng cũng chịu ảnh hưởng của tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án » 24/05/2022 39

Câu 4:

Một trong những hướng tiến công chủ yếu của bộ đội chủ lực Việt Nam trong Đông - Xuân 1953 – 1954 là

Xem đáp án » 24/05/2022 36

Câu 5:

Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

Xem đáp án » 24/05/2022 34

Câu 6:

Ngày 24 -3 - 1975, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong chiến dịch nào sau đây?

Xem đáp án » 24/05/2022 33

Câu 7:

Nội dung nào sau đây không phải là khó khăn của kinh tế Nhật Bản trong những năm 1952 – 1973?

Xem đáp án » 24/05/2022 32

Bình luận


Bình luận