Câu hỏi:

28/05/2022 343

Một gen mạch kép thẳng của sinh vật nhân sơ có chiều dài 4080 A°. Trên mạch 1 của gen có A1=260  nuclêôtit, T1=220  nuclêôtit. Gen này thực hiện tự sao một số lần sau khi kết thúc đã tạo ra tất cả 64 chuỗi pôlinuclêôtit. Số nuclêôtit từng loại mà môi trường nội bào cung cấp cho quá trình nhân đôi của gen nói trên là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Gọi k là số lần nhân đôi của gen. số phân tử ADN con được tạo ra qua quá trình tự nhân đôi k lần của 1 phân tử ADN mẹ

Acc=Tcc=A2k1

Gcc=Xcc=G2k1

* Tính số nuclêôtit loại A và G của gen

Ta có: L=N2.3,4A°N=2L3,4=2400 A+G=1200

Mà: A=A1+T1=480

Do đó: G=720

* Tính số lần nhân đôi của gen (k)

Nhận xét: 64 chuỗi pôlinuclêôtit = 32 gen

Ta có: 1 gen nhân đôi k lần tạo 2k  gen =32=25

 k=5

* Tính số nuclêôtit môi trường cung cấp

Acc=Tcc=A2k1=14880

Gcc=Xcc=G2k1=22320

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nói về chu trình Nitơ, phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 28/05/2022 1,389

Câu 2:

Khi nói về thể đa bội ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.

II. Thể dị đa bội có thể được hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa.

III. Thể đa bội có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.

IV. Dị đa bội là dạng đột biến làm tăng một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của một loài.

Xem đáp án » 28/05/2022 714

Câu 3:

Theo dõi quá trình phân bào ở một cơ thể sinh vật lưỡng bội, người ta vẽ được sơ đồ minh họa sau đây:

Theo dõi quá trình phân bào ở (ảnh 1)

Hình này mô tả

Xem đáp án » 28/05/2022 387

Câu 4:

Hình vẽ sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể thuộc dạng
Hình vẽ sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Xem đáp án » 28/05/2022 325

Câu 5:

AaBb×aaBb Tỉ lệ phân li kiểu gen của thế hệ lai là:

Xem đáp án » 28/05/2022 313

Câu 6:

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là không đúng các thí nghiệm về quá trình hô hấp ở thực vật sau đây?

Có bao nhiêu phát biểu sau (ảnh 1)

(1) Thí nghiệm A nhằm phát hiện sự hút O2 , thí nghiệm B dùng để phát hiện sự thải CO2 , thí nghiệm C để chúng mình có sự gia tăng nhiệt độ trong quá trình hô hấp.

(2) Trong thí nghiệm A, dung dịch KOH sẽ hấp thu CO2  từ quá trình hô hấp của hạt.

(3) Trong thí nghiệm A, cả hai dung dịch nước vôi ở hai bên lọ chứa hạt nảy mầm đều bị vẩn đục.

(4) Trong thí nghiệm B, vôi xút có vai trò hấp thu CO2  và giọt nước màu sẽ bị đẩy xa hạt nảy mầm.

(5) Trong thí nghiệm C, mùn cưa giảm bớt sự tác động của nhiệt độ môi trường dẫn tới sự sai lệch kết quả thí nghiệm.

Xem đáp án » 28/05/2022 229

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK