Câu hỏi:

29/05/2022 2,463

Nuclêôtit là đơn phần cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN.

Ghi chú:

Các đại phân tử hữu cơ trong cơ thể được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, trong đó:

- Đơn phân cấu tạo nên phân tử ADN là nuclêôtit

- Đơn phân cấu tạo nên phân tử ARN là ribônuclêôtit.

- Đơn phân cấu tạo nên NST là nuclêôxôm

- Đơn phân cấu tạo nên phân tử protein là axitamin.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu khẳng định sau đây là đúng khi nói về vai trò của giao phối ngẫu nhiên đối với tiến hóa?

(1) Giao phối ngẫu nhiên phát tán đột biến gen trong quần thể.

(2) Cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa.

(3) Trung hòa tính có hại của đột biến.

(4) Tạo ra tổ hợp gen thích nghi.

(5) Không làm thay đổi tần số alen, tạo nên trạng thái cân bằng của quần thể.

Xem đáp án » 29/05/2022 2,209

Câu 2:

Nguyên nhân làm cho ổ sinh thái của mỗi loài bị thu hẹp là:

Xem đáp án » 29/05/2022 1,790

Câu 3:

Nhân tố tiến hóa nào sau đây vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể vừa có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể?

Xem đáp án » 29/05/2022 1,474

Câu 4:

Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm thay đổi tần số kiểu gen.

II. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể.

III. Trong quần thể ngẫu phối, chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn không bao giờ loại hết alen lặn ra khỏi quần thể.

IV. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.

Xem đáp án » 29/05/2022 992

Câu 5:

Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài; alen B quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chín muộn. Lai cây quả tròn, chín sớm với cây quả dài, chín muộn (P), thu được F1 gồm 80 cây quả tròn, chín muộn; 80 cây quả dài, chín sớm : 20 cây quả tròn, chín sớm : 20 cây quả dài, chín muộn. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Xem đáp án » 29/05/2022 630

Câu 6:

Xét cơ thể có kiểu gen AaBb giảm phân bình thường. Giao tử ab chiếm tỉ lệ:

Xem đáp án » 29/05/2022 615

Bình luận


Bình luận