Câu hỏi:

04/06/2022 1,532

Nhân tố tiến hóa nào sau đây vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể vừa có thể làm thay đổi tần số alen của quần thể?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án A

Ghi chú:

Nhân tố vừa làm phong phú vốn gen của quần thể vừa làm thay đổi tần số alen của quần thể là hiện tượng di nhập gen. Chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, giao phối không ngẫu nhiên là các yếu tố làm nghèo vốn gen của quần thể..

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nuclêôtit là đơn phần cấu tạo nên phân tử nào sau đây?

Xem đáp án » 04/06/2022 2,529

Câu 2:

Có bao nhiêu khẳng định sau đây là đúng khi nói về vai trò của giao phối ngẫu nhiên đối với tiến hóa?

(1) Giao phối ngẫu nhiên phát tán đột biến gen trong quần thể.

(2) Cung cấp nguyên liệu thứ cấp cho tiến hóa.

(3) Trung hòa tính có hại của đột biến.

(4) Tạo ra tổ hợp gen thích nghi.

(5) Không làm thay đổi tần số alen, tạo nên trạng thái cân bằng của quần thể.

Xem đáp án » 04/06/2022 2,252

Câu 3:

Nguyên nhân làm cho ổ sinh thái của mỗi loài bị thu hẹp là:

Xem đáp án » 04/06/2022 1,899

Câu 4:

Khi nói về chọn lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm thay đổi tần số kiểu gen.

II. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể.

III. Trong quần thể ngẫu phối, chọn lọc tự nhiên chống lại alen lặn không bao giờ loại hết alen lặn ra khỏi quần thể.

IV. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định.

Xem đáp án » 04/06/2022 1,020

Câu 5:

Khi nói về các yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án » 04/06/2022 783

Câu 6:

Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài; alen B quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chín muộn. Lai cây quả tròn, chín sớm với cây quả dài, chín muộn (P), thu được F1 gồm 80 cây quả tròn, chín muộn; 80 cây quả dài, chín sớm : 20 cây quả tròn, chín sớm : 20 cây quả dài, chín muộn. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

Xem đáp án » 04/06/2022 667

Bình luận


Bình luận