Câu hỏi:

30/05/2022 507

Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét tính trạng màu sắc hoa do 4 alen quy định: alen A quy định hoa đỏ, A2 quy định hoa hồng, A3 quy định hoa vàng và A4 quy định hoa trắng. Các alen trội là trội hoàn toàn theo thứ tự A1>A2>A3>A4. Tính trạng chiều cao cây do 2 alen quy định: alen B quy định cây cao trội hoàn toàn so với alen b quy định cây thấp. các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Theo lý thuyết trong các dự đoán sau đây có bao nhiêu dự đoán sai?

(1) Quần thể có tối đa 30 kiểu gen và 8 kiểu hình.

(2) Lai cây hoa hồng, thân cao với cây hoa vàng, thân cao có thể cho F1 phân li theo tỉ lệ kiểu hình 6:3:3:2:1:1.

(3) Lai cây hoa hồng, thân cao với hoa trắng thân cao có thể cho F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1:1:1:1.

(4) Lai cây hoa đỏ, thân cao với cây hoa trắng, thân thấp có thể cho F1 phân li kiểu gen theo tỉ lệ 1:1:1:1:1:1.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án C

(1) đúng, số loại kiểu gen quy định màu hoa: C42+4=10

số kiểu gen quy định chiều cao thân C22+2=3

→ số kiểu gen tối đa: 30; số kiểu hình 8

(2) đúng, 6 : 33 : 2 : 1 : 1 = (3:1).(1:2:1)→ P có thể là: A2A4Bb x A3A4Bb →

(2A2-11A3A4:1A4A4).(3B-1bb)

(3) sai, lai cây hoa hồng, thân cao với hoa trắng, thân cao không thể tạo ra kiểu hình 1:1:1:1

Khi lai cây cao với cây cao → có 1 loại kiểu hình hoặc kiểu hình 3 : 1; mà cây hoa hồng X trắng cho kiểu hình 1 : 1 hoặc 1

(4) sai, lai cây hoa đỏ, thân cao với cây hoa trắng, thân thấp không thể cho F1 phân li kiểu gen theo tỉ lệ: 1:1:1:1:1:1

Khi lại cây cao với cây thấp → có 1 loại kiểu gen hoặc kiểu gen 1 : 1; hoa đỏ × hoa trắng cho tỉ lệ kiểu gen 1 hoặc 1 : 1

Ghi chú

Từ 3 loại kiểu gen có 6 kiểu giao phối khác nhau, kết quả như sau:

Phép lai p

Thế hệ con lai

Tỉ lệ kiểu gen

Tỉ lệ kiểu hình

1.AA X AA

1AA

100% trội

2. AA X Aa

1AA:1 Aa

100% trội

3. AA X aa

1 Aa

100% trội

4. Aa X Aa

1AA: 2Aa : 1 aa

3 trội : 1 lặn

5. Aa X aa

1Aa : 1 aa

1 trội : 1 lặn

6. aa X aa

1aa

100% lặn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cơ chế hoạt động của operon Lac ở E. Coli khi không có chất cảm ứng lactôzơ là:

Xem đáp án » 30/05/2022 1,082

Câu 2:

Gen D có 3600 liên kết hiđrô và số nu loại ađênin (A) chiếm 30% tổng số nu của gen. Gen D bị đột biến mất một cặp A-T thành alen d. Một tế bào có cặp gen Dd nguyên phân một lần, số nu mỗi loại mà môi trường nội bào cung cấp cho cặp gen này nhân đôi là:

Xem đáp án » 30/05/2022 356

Câu 3:

Một sinh viên đã tiến hành hai phản ứng nhân bản ADN và phiên mã của vi khuẩn E. coli trong hai ống nghiệm riêng rẽ. Các thành phần sau đây đều cần bổ sung vào cả hai ống, ngoại trừ

Xem đáp án » 30/05/2022 355

Câu 4:

Đặc điểm mã di truyền, nội dung nào sau là sai?

Xem đáp án » 30/05/2022 341

Câu 5:

Hình ảnh sau mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến nào sau đây?

Hình ảnh sau mô tả cơ chế (ảnh 1)

Xem đáp án » 30/05/2022 296

Câu 6:

Khi nói về các nhân tố tiến hóa trong lòng một quần thể, phát biểu nào sau đây không chính xác?

Xem đáp án » 30/05/2022 291

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK