Câu hỏi:

18/06/2022 1,345

Phản ứng xảy ra khi pin được sử dụng trong điện thoại, máy tính, … giải phóng năng lượng dưới dạng

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

Phản ứng xảy ra khi pin được sử dụng trong điện thoại, máy tính, … giải phóng năng lượng dưới dạng điện năng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở điều kiện chuẩn, cần phải cung cấp 26,48 kJ nhiệt lượng cho quá trình 0,5 mol H2(g) phản ứng với 0,5 mol I2(s) để thu được 1 mol HI(g). Như vậy, enthalpy tạo thành của hydrogen iodide (HI) là

Xem đáp án » 18/06/2022 9,119

Câu 2:

Cho các phản ứng sau xảy ra ở điều kiện chuẩn:

CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) + 2H2O(l) r\[H_{298}^o\]= -890,36 kJ

CaCO3(s) CaO(s) + CO2(s) r\[H_{298}^o\]= 178,29 kJ

Ở điều kiện tiêu chuẩn, cần phải đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu gam CH4(g) để cung cấp nhiệt cho phản ứng tạo 2 mol CaO bằng cách nung CaCO3. Giả thiết hiệu suất các quá trình đều là 100%.

Xem đáp án » 18/06/2022 6,420

Câu 3:

Cho phản ứng: H2(g) + Cl2(g) 2HCl(g). Ở điều kiện chuẩn, cứ 1 mol H2 phản ứng hết sẽ tỏa ra -184,6 kJ. Tính enthalpy tạo thành chuẩn của HCl(g).

Xem đáp án » 18/06/2022 3,426

Câu 4:

Phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,743

Câu 5:

Cho phản ứng: \[\frac{1}{2}\]N2(g) + \[\frac{3}{2}\]H2(g) NH3(g). Biết enthalpy tạo thành chuẩn của NH3 là –45,9 kJ mol-1. Để thu được 2 mol NH3 ở cùng điều kiện phản ứng thì

Xem đáp án » 18/06/2022 2,275

Câu 6:

Enthalpy tạo thành chuẩn (hay nhiệt tạo thành chuẩn) của một chất, kí hiệu là DfH298o, là lượng nhiệt kèm theo của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất ở dạng bền nhất trong điều kiện chuẩn. Khi phản ứng tỏa nhiệt thì

Xem đáp án » 18/06/2022 2,068

Câu 7:

Cho phản ứng nhiệt phân CaCO3 là phản ứng thu nhiệt:

CaCO3(s) CaO(s) + CO2(s) r\[H_{298}^o\]= 178,29 kJ

Để thu được 1 mol CaO(s), cần phải cung cấp nhiệt lượng là bao nhiêu để chuyển 1 mol CaCO3(s) thành CaO (s)?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,923

Bình luận


Bình luận