Câu hỏi:

29/06/2022 18

Hãy xác định các câu sau đây đúng hoặc sai về nội dung lịch sử.

A. Hoạt động kinh tế chủ đạo trong các thành thị trung đại là nông nghiệp.

B. Lãnh địa là đơn vị kinh tế khép kín.

C. Các lãnh chúa sống bằng việc bóc lột sức lao động của nô lệ.

D. Những nông dân tự do bị mất ruộng đất, phải lĩnh canh ruộng đất để cày cấy, trở thành nông nô.

E. Thành thị ra đời góp phần xây dựng nền văn hoá mới của tầng lớp thị dân.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

- Những câu đúng là: b), d), e)

- Những câu sai là: a), c)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cư dân sống trong các thành thị trung đại Tây Âu chủ yếu là

Xem đáp án » 29/06/2022 91

Câu 2:

Năm 476, đế quốc La Mã bị diệt vong đã đánh dấu

Xem đáp án » 29/06/2022 44

Câu 3:

Tại sao nói: Thành thị ra đời góp phần xoá bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền?

Xem đáp án » 29/06/2022 36

Câu 4:

Nội dung nào không phản ánh đúng việc làm của người Giéc-man khi tràn vào lãnh thổ La Mã?

Xem đáp án » 29/06/2022 31

Câu 5:

Quyền “miễn trừ mà nhà vua ban cho lãnh chúa trong thời kì trung đại ở Tây Âu là

A. nhà vua không được can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa.

Xem đáp án » 29/06/2022 24

Câu 6:

Đặc điểm nổi bật về kinh tế của lãnh địa phong kiến Tây Âu là gì?

Xem đáp án » 29/06/2022 23

Câu 7:

Hãy ghép các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp về nội dung lịch sử.

Hãy ghép các ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp về nội dung lịch sử. (ảnh 1)

Xem đáp án » 29/06/2022 19

Bình luận


Bình luận