Câu hỏi:

05/07/2022 15

She can do it because she knows the system inside out.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: C

Dịch: Cô ấy có thể làm nó vì cô ấy hiểu kĩ về hệ thống.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dan saw all the paintings. He left right after.

Xem đáp án » 05/07/2022 28

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

The food price will change at the end of this month.

Xem đáp án » 05/07/2022 20

Câu 3:

We need to share the tasks. The burden on each member will be more tolerable.

Xem đáp án » 05/07/2022 19

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

This surprises me.

Xem đáp án » 05/07/2022 16

Câu 5:

The students should have done the assignment.

Xem đáp án » 05/07/2022 16

Câu 6:

Does anyone know what this sculpture is worth today?

Xem đáp án » 05/07/2022 15

Bình luận


Bình luận