Câu hỏi:

05/07/2022 5

They did not let me in because I was not a member of the club.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng: B

Dịch: Họ không cho tớ vào bởi vì tớ không phải là thành viên của câu lạc bộ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

He started learning French six years ago.

Xem đáp án » 05/07/2022 55

Câu 2:

I have not met her for three years.

Xem đáp án » 05/07/2022 28

Câu 3:

Choose the sentence with the same meaning with the given one

He was sentenced to six months in prison for his part in the robbery.

Xem đáp án » 05/07/2022 19

Câu 4:

His eel soup is better than any other soups I have ever eaten.

Xem đáp án » 05/07/2022 17

Câu 5:

People believed he won a lot of money on the lottery.

Xem đáp án » 05/07/2022 16

Câu 6:

"Why don't you get your hair cut, Gavin?" said Adam.

Xem đáp án » 05/07/2022 11

Câu 7:

Madeleine wears high heels to look taller.

Xem đáp án » 05/07/2022 10

Bình luận


Bình luận