Câu hỏi:

06/07/2022 4

You should clean this room every day.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: A

Cấu trúc bị động với động từ khuyết thiếu: modal V + be + VpII

Dịch: Bạn nên dọn dẹp căn phòng này hàng ngày.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

A lot of/ people/ be/ injured/ the/ earthquake.

Xem đáp án » 06/07/2022 24

Câu 2:

I/ call/ the/ travel agents/ now.

Xem đáp án » 06/07/2022 22

Câu 3:

Turn off all the lights before you go out.

Xem đáp án » 06/07/2022 20

Câu 4:

If/ there/ be/ fire/ in/ your house, call/ 114.

Xem đáp án » 06/07/2022 19

Câu 5:

The/ volcanic eruption/ be/ so destructive/ that/ many lives/ be threatened.

Xem đáp án » 06/07/2022 15

Câu 6:

I/ couldn’t/ see/ more/ a few/ feet/ front/ me/ because/ the/ snow.

Xem đáp án » 06/07/2022 15

Câu 7:

What/ you/ do/ if/ there/ tornado/ in/ your area?

Xem đáp án » 06/07/2022 13

Bình luận


Bình luận