Câu hỏi:

06/07/2022 7

Choose the best answer

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: B

obey traffic rules (tuân thủ luật giao thông)

Dịch: Bạn phải luôn tuân thủ luật lệ giao thông để đảm bảo an toàn cho bạn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I/ call/ the/ travel agents/ now.

Xem đáp án » 06/07/2022 22

Câu 2:

Turn off all the lights before you go out.

Xem đáp án » 06/07/2022 20

Câu 3:

A lot of/ people/ be/ injured/ the/ earthquake.

Xem đáp án » 06/07/2022 20

Câu 4:

If/ there/ be/ fire/ in/ your house, call/ 114.

Xem đáp án » 06/07/2022 19

Câu 5:

I/ couldn’t/ see/ more/ a few/ feet/ front/ me/ because/ the/ snow.

Xem đáp án » 06/07/2022 15

Câu 6:

The/ volcanic eruption/ be/ so destructive/ that/ many lives/ be threatened.

Xem đáp án » 06/07/2022 14

Câu 7:

What/ you/ do/ if/ there/ tornado/ in/ your area?

Xem đáp án » 06/07/2022 13

Bình luận


Bình luận