Câu hỏi:

26/07/2022 1,304

Năm 1986, Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới đất nước trong bối cảnh quốc tế nào sau đây?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án đúng là: D

- Bối cảnh quốc tế thúc đẩy Đảng và nhà nước Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới đất nước:

+ Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

+ Công cuộc cải cách, mở cửa ở Trung Quốc bước đầu đạt được nhiều thành tựu.

+ Tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa.

+ Từ những năm 70 của thế kỉ XX, xu thế hòa hoãn Đông - Tây đã diễn ra, tạo điều kiện cho các nước mở rộng quan hệ quốc tế.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hội nghị Ianta (tháng 2-1945) đã quyết định vấn đề nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 8,291

Câu 2:

Sau năm 1991, ở châu Á, Liên bang Nga khôi phục và phát triển quan hệ với

Xem đáp án » 26/07/2022 5,354

Câu 3:

Từ năm 1945 đến năm 1954, nhân dân Lào đấu tranh chống lại kẻ thù nào sau đây?

Xem đáp án » 26/07/2022 3,298

Câu 4:

Trong khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai quốc gia nào sau đây tiếp tục thực hiện tham vọng biến khu vực Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình?

Xem đáp án » 26/07/2022 2,042

Câu 5:

Ở Việt Nam, chiếu Cần vương (1885) kêu gọi lực lượng xã hội nào sau đây đứng lên vì vua mà kháng chiến?

Xem đáp án » 26/07/2022 669

Câu 6:

Nội dung nào sau đây là tác động tích cực của xu thế toàn cầu hóa từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX?

Xem đáp án » 26/07/2022 624

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK