Ngữ âm: Cách đọc đuôi -ed

  • 505 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

Xem đáp án

Trả lời:

tested/ˈtɛstɪd/

clapped/klæpt/          

planted/ˈplɑːntɪd/               

demanded /dɪˈmɑːndɪd/ 

Đáp án B đọc là /t/, các đáp án còn lại đọc là /ɪd /

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

Xem đáp án

Trả lời:

admired/ədˈmaɪəd/

looked/lʊkt/            

missed/mɪst/                

hoped/həʊpt/ 

Đáp án A đọc là /d/, các đáp án còn lại đọc là /t/

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

Xem đáp án

Trả lời:

walked/wɔːkt/

entertained/ˌɛntəˈteɪnd/       

reached/riːʧt/               

looked /lʊkt/

Đáp án B đọc là /d/, các đáp án còn lại đọc là /t/

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

Xem đáp án

Trả lời:

collected/kəˈlɛktɪd/

changed/ʧeɪnʤd/          

formed/fɔːmd/                

viewed /vjuːd/

Đáp án A đọc là /ɪd/, các đáp án còn lại đọc là /d/

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

Xem đáp án

Trả lời:

believed/bɪˈliːvd/

prepared/prɪˈpeəd/          

involved/ɪnˈvɒlvd/              

liked /laɪkt/

Đáp án D đọc là /t/, các đáp án còn lại đọc là /d/

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận