Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24 có đáp án (Đề 1)

  • 2098 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Bây giờ là 12 giờ 30 phút. Hỏi 40 phút nữa là mấy giờ?

Xem đáp án

Đáp án là A


Câu 4:

Số 54175 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án là D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận