Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34 có đáp án (Đề 1)

  • 1709 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Biết O là trung điểm của MN. Hỏi MO = ? cm

Xem đáp án

Đáp án là A


Câu 3:

 Ở hình vẽ trên câu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án là B


Câu 5:

Diện tích hình vuông ABCD là:

Xem đáp án

Đáp án là A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận