Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 có đáp án

  • 1166 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 3:

Nối in và on với từ thích hợp

Bài tập Tiếng Anh lớp 4 Unit 4 có đáp án

Xem đáp án

ON: the second of July, Saturday, Monday morning, my birthday, March 21st.

IN: January, the afternoon, summer, 2000, February, Hanoi, the morning, 1989.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

11 tháng trước

minh hoàng

Bình luận


Bình luận