Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 10 Chương 2 (Đề 1)

  • 2953 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ở các quốc gia cổ đại phương Đông ngành kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo ?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Vì sao ngành công nghiệp phát triển sớm nhất và có hiệu quả nhất ở các quốc gia cổ đại phương Đông?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Vì sao các quốc gia cổ đại phương Đông xuất hiện sớm hơn các quốc gia cổ đại phương Tây?

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận