Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 1)

  • 3663 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Yếu tố nào tạo nên nội dung của pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Các đặc trưng của pháp luật là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Đặc trưng nào của pháp luật để phân biệt pháp luật với các loại quy phạm xã hội khác?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật thể hiện ở đặc trưng nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Đặc trưng nào của pháp luật để phân biệt pháp luật và đạo đức?

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận