Đề kiểm tra 15 phút GDCD 12 Học kì 1 (có đáp án - Đề 4)

  • 3679 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở khi tự ý vào nhà người khác để thực hiện hành vi nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, chủ thể nào dưới đây được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận