Đề kiểm tra Cuối học kì 2 Lịch sử 10 có đáp án

  • 2025 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng.

Văn minh Đại Việt là những sáng tạo vật chất và tinh thần của cộng đồng dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam thời kì nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Câu 2:

Đặc trưng nổi bật của văn minh Đại Việt thời Mạc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A


Câu 3:

Nội dung nào sau đây là đúng về văn minh Đại Việt?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B


Câu 4:

“Tam giác đồng nguyên" là sự kết hợp hài hoà giữa các tư tưởng, tôn giáo nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A


Câu 5:

Thiết chế chính trị quân chủ trung ương tập quyền ở Việt Nam đạt đến đỉnh cao vào thời nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tháng trước

Nuw

Bình luận


Bình luận