Đề kiểm tra GDCD 12 giữa học kì 2 có đáp án (Mới nhất) - đề 1

  • 935 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

Xem đáp án

Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

Chọn đáp án A.


Câu 2:

Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện

Xem đáp án

Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện

Chọn đáp án A


Câu 3:

Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Chọn đáp án C


Câu 4:

Pháp luật được hiểu là hệ thống các

Xem đáp án

Pháp luật được hiểu là hệ thống các

Chọn đáp án B


Câu 5:

Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là

Xem đáp án

Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là.

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận