Đề kiểm tra GDCD 12 giữa học kì 2 có đáp án (Mới nhất) - đề 2

  • 1695 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là

Xem đáp án

Pháp luật và đạo đức cùng hướng tới các giá trị cơ bản nhất là

Chọn đáp án C


Câu 2:

Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện

Xem đáp án

Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện

Chọn đáp án A

 


Câu 3:

Những người có hành vi trái pháp luật sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí theo quy định của pháp luật là biểu hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

Xem đáp án

Những người có hành vi trái pháp luật sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lí theo quy định của pháp luật là biểu hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

Chọn đáp án B


Câu 4:

Văn bản nào dưới đây, không phải là văn bản pháp luật?

Xem đáp án

Văn bản nào dưới đây, không phải là văn bản pháp luật?

Chọn đáp án B


Câu 5:

Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

Xem đáp án

Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự?

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận