Đề kiểm tra GDCD 12 giữa học kì 2 có đáp án (Mới nhất) - đề 2

  • 1651 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cá nhân tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật

Xem đáp án
Cá nhân tổ chức sử dụng pháp luật tức là làm những gì mà pháp luật

Chọn đáp án A 

Câu 2:

Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm

Xem đáp án
Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm
Chọn đáp án A 

Câu 3:

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc nào dưới đây?

Xem đáp án

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc nào dưới đây?

Chọn đáp án A


Câu 4:

Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về

Xem đáp án

Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về

Chọn đáp án A 


Câu 5:

Theo quy định của pháp luật, sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây ?

Xem đáp án

Theo quy định của pháp luật, sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công phải tuân theo nguyên tắc nào sau đây ?

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận