Đề kiểm tra giữa học kì 1 Lịch sử 10 có đáp án - Đề 1

  • 2850 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cần phải học tập và khám phá lịch sử vì học lịch sử giúp chúng ta

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Điểm chung trong nội dung phản ánh của hai đoạn trích dẫn sau là gì?

“Sử để ghi việc, mà việc hay hoặc dở đều dùng làm gương răn cho đời sau”.

 (Ngô Sỹ Liên và các sử thần nhà Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, Tập I, Sđd, tr. 101)

“Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.

(Hồ Chí Minh, Lịch sử nước ta, 1942)

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của Sử học đối với các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Ngành Địa lí - Địa chất có vai trò như thế nào đối với Sử học?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 5:

Sử học và các ngành khoa học tự nhiên có mối quan hệ như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

My Trương
20:20 - 24/10/2022

Câu 13 : Đáp án là B

My Trương
20:20 - 24/10/2022

Câu 13 : Đáp án là B

My Trương
20:22 - 24/10/2022

Câu 13 : Đáp án là B

Huyền Nguyễn
19:03 - 10/11/2022

câu 13 đáp án b