Đề kiểm tra Giữa Học kì 1 Vật lí 10 - Đề 01 có đáp án

  • 1202 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Đối tượng nghiên cứu của Vật lí gồm: các dạng vận động của vật chất và năng lượng.


Câu 2:

Biểu thức mô tả mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng của An-be Anh-xtanh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Biểu thức mô tả mối liên hệ giữa năng lượng và khối lượng của An-be Anh-xtanh:\[E = m.{c^2}.\]


Câu 3:

Nêu một số ảnh hưởng của vật lí đến một số lĩnh vực trong đời sống và kĩ thuật.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Vật lí ảnh hưởng rất nhiều đến các lĩnh vực trong đời sống và kĩ thuật như:

- Thông tin liên lạc

- Y tế

- Công nghiệp

- Giao thông vận tải

- Nông nghiệp

- Nghiên cứu khoa học


Câu 4:

Công nghệ cảm biến trong việc kiểm soát chất lượng nông sản là ứng dụng của vật lí vào ngành nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Công nghệ cảm biến trong việc kiểm soát chất lượng nông sản là ứng dụng của vật lí vào ngành nông nghiệp.


Câu 5:

Nêu những ảnh hưởng của vật lí đến lĩnh vực công nghiệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Những ảnh hưởng của vật lí đến lĩnh vực công nghiệp:

- Là động lực của cuộc cách mạng công nghiệp.

- Nhờ vật lí mà nền sản xuất thủ công nhỏ lẻ được chuyển thành nền sản xuất dây chuyền, tự động hóa.

- Giúp giải phóng sức lao động của con người.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận