17 câu trắc nghiệm Sự chuyển thể của các chất cực hay có đáp án

  • 2011 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 17 phút

Câu 1:

Điều nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh không có đặc điểm

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Nhận định nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Khi một chất lỏng bị “bay hơi” thì điểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận