Đề kiểm tra giữa học kì 2 Vật lí 10 Chân trời sáng tạo có đáp án (Đề 1)

  • 2590 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Năng lượng có tính chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Năng lượng của một hệ bất kì luôn có một số tính chất sau:

- là một đại lượng vô hướng;

- có thể tồn tại ở những dạng khác nhau;

- có thể truyền từ vật này sang vật khác, hoặc chuyển hóa qua lại giữa các dạng khác nhau và giữa các hệ, các thành phần của hệ.


Câu 3:

Công thức tính động năng của vật khối lượng m

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Công thức tính động năng của vật khối lượng m: Wd=m.ν22

Câu 4:

Phát biểu nào sau đây SAI:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Công thức tính động lượng p=m.ν

- Động lượng là một đại lượng vectơ. 

- Xung của lực là một đại lượng vectơ.

- Động lượng tỉ lệ với khối lượng vật.


Câu 5:

Chọn đáp án đúng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A.

Lực tác dụng lên vật bằng tốc độ thay đổi động lượng của vật: F=ΔpΔt


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận