Đề kiểm tra giữa kì 1 Lịch Sử 10 năm 2023 có đáp án (Đề 5)

  • 267 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Lịch sử được hiểu là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Hiện thực lịch sử được hiểu là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về hiện thực lịch sử?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Nhận thức lịch sử được hiểu là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Yếu tố nào dưới đây tạo nên “khoảng cách” giữa hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử?

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận