Đề kiểm tra giữa kì 2 Địa lí 6 có đáp án (Đề 1)

  • 138 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Người đứng đầu các chiềng, chạ thời Hùng Vương gọi là gì?

Xem đáp án

Chọn B.


Câu 2:

Nước Âu Lạc tồn tại trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Chọn D.


Câu 3:

Kinh đô của nhà nước Văn Lang là

Xem đáp án

Chọn A.


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng đời sống vật chất của người Việt cổ thời Văn Lang – Âu Lạc?

Xem đáp án

Chọn D.


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng cơ sở ra đời của nhà nước Văn Lang?

Xem đáp án

Chọn C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận