Đề thi Học kì 2 GDCD 12 có đáp án (Đề 2)

  • 1139 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tuân thủ pháp luật được hiểu là việc các cá nhân, tổ chức

Xem đáp án
Đáp án C

Câu 2:

Hành vi xâm phạm, gây thiệt hại cho các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là hành vi

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính và địa vị xã hội là thể hiện quyền bình đẳng về

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 5:

Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động là bình đẳng giữa mọi công dân trong thực hiện quyền lao động thông qua

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận