Ngữ âm: Trọng âm từ 2 âm tiết

  • 334 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

Xem đáp án

Trả lời:

paper /ˈpeɪpə/

pencil/ˈpɛnsl/

picture/ˈpɪkʧə/

police /pəˈliːs/

Đáp án D có trọng âm rơi âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi âm thứ nhất

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

Xem đáp án

Trả lời:

before /bɪˈfɔː/

belong /bɪˈlɒŋ/

better/ˈbɛtə/

between /bɪˈtwiːn/

Đáp án A có trọng âm rơi âm thứ nhất, các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

Xem đáp án

Trả lời:

actor/ˈæktə/

after /ˈɑːftə/

afraid /əˈfreɪd/

also/ˈɔːlsəʊ/

Đáp án C có trọng âm rơi âm thứ 2, các đáp án còn lại rơi âm thứ nhất

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

Xem đáp án

Trả lời:

parade /pəˈreɪd/

copy/ˈkɒpi/

replace/rɪˈpleɪs/

arrive/əˈraɪv/

Đáp án C có trọng âm rơi âm thứ nhất, các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại

Xem đáp án

Trả lời:

police/pəˈliːs/

result/rɪˈzʌlt/

correct/kəˈrɛkt/

traffic /ˈtræfɪk/

Đáp án D có trọng âm rơi âm thứ nhất , các đáp án còn lại rơi âm thứ 2

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận