Ngữ pháp: Verb of liking

  • 620 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer.

My sister likes _____ because she can play in the water and keep fit.

Xem đáp án

Trả lời:

collect: sưu tập                                            

shop: mua sắm                                            

dance: nhảy                                             

swim: bơi

- like + V-ing

=> My sister likes swimming because she can play in the water and keep fit.

Tạm dịch: Chị tôi thích bơi lội vì có thể chơi trong nước mà vẫn có vóc dáng đẹp.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

They like _____ photos because they take photos in anywhere they have come.

Xem đáp án

Trả lời:

Cụm từ: like+V_ing (yêu thích làm gì), cụm từ take photos (chụp ảnh)

=> They like taking photos because they take photos in anywhere they have come.

Tạm dịch: Họ thích chụp ảnh vì họ chụp ảnh ở bất cứ nơi nào họ đến.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

They really like _____ photos of sightseeing site.

Xem đáp án

Trả lời:

Cụm từ: like+V_ing (yêu thích làm gì), cụm từ take photos (chụp ảnh)

=> They really like taking photos of sightseeing site.

Tạm dịch: Họ thực sự thích chụp ảnh ở các địa điểm tham quan.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

I hate _____ guitar because my fingers always get hurt.

Xem đáp án

Trả lời:

Cụm từ: hate+V_ing (ghét làm gì), play guitar (chơi đàn ghita)

=> I hate playing guitar because my fingers always get hurt.

Tạm dịch: Tôi ghét chơi guitar vì ngón tay của tôi luôn bị đau.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

I enjoy _____ badminton after school.

Xem đáp án

Trả lời:

Cụm từ: enjoy +V_ing (yêu thích làm gì), play badminton (chơi cầu lông)

Play: chơi

Do: làm

See: nhìn

Go: đi

=> I enjoy playing badminton after school.

Tạm dịch: Tôi thích chơi cầu lông sau giờ học.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận