Ôn tập Sinh học 10 có lời giải chi tiết (P1)

  • 11710 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong phân tử nước, một nguyên tử oxi được liên kết với 2 nguyên tử hidro bằng các liên kết:

Xem đáp án

Nguyên tử nước (H2O) được kết hợp bởi một nguyên tử oxi kết hợp với 2 nguyên tử hidro bằng liên kết cộng hóa trị → Phân tử nước có tính phân cực.

Đáp án B


Câu 3:

Trong tế bào nhân thực, bào quan nào sau đây có chứa ADN:

Xem đáp án

Ngoài ADN trong nhân, ở tế bào nhân thực, ADN còn có mặt trong ti thể (mtADN)  và lục lạp (cpADN).

Đáp án C


Câu 4:

Khi nói về vận chuyển các chất qua màng, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

A Sai. Từ nơi có nồng độ chất tan thấp đến nơi có nồng độ cao (ngược chiều nồng độ).

B Sai. Không sử dụng năng lượng ATP.

C Sai. Các chất không phân cực.

D Đúng. Cả 2 quá trình đều có sự biến đổi màng sinh chất.

Đáp án D


Câu 5:

Sinh vật nào sau đây là sinh vật nhân sơ?

Xem đáp án

Sinh vật nhân sơ có cơ thể cấu tạo từ tế bào nhân sơ, tế bào chưa có cấu trúc nhân hoàn chỉnh. Trong các nhóm sinh vật, vi khuẩn là sinh vật nhân sơ, các nhóm sinh vật còn lại là sinh vật nhân thực.

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Kim Thoa
11:17 - 21/06/2020

Sao hong thấy được đề ôn ạ

Thang Pham Duc
20:46 - 27/04/2022

c27 sai.vì I,II,IV đúng, tức là có 3 cái đúng
chọn đáp án lại ghi là 2