Thực hành chính tả: Hạt mưa

  • 1034 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

Con hãy điền nom hoặc lom vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. Dáng người lom khom bên suối.

b. Mẹ dặn em nhớ trông nom nhà cửa cẩn thận.


Câu 3:

Con hãy điền l hoặc n vào những chỗ trống sau :

Nhìn các thầy các cô

Ai cũng như trẻ ...ại

Sân trường vàng ...ắng mới

...á cờ bay như reo

 

Từng nhóm đứng đo nhau

Thấy bạn nào cũng ...ớn

...ăm xưa bé tí teo

Giờ đã ...ên ...ớp bốn.

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Nhìn các thầy các cô

Ai cũng như trẻ lại

Sân trường vàng nắng mới

Lá cờ bay như reo

 

Từng nhóm đứng đo nhau

Thấy bạn nào cũng lớn

Năm xưa bé tí teo

Giờ đã lên lớp bốn.


Câu 4:

Con hãy điền la hoặc na vào chỗ trống thích hợp:

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

a. quả na

b. la lối om sòm

 

c. la cà


Câu 5:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống :

Xem đáp án

Vậy đáp án đúng là:

Xa xa, cánh buồm lấp ló trên mặt biển.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận