Thực hành chính tả: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

  • 981 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đâu là cách viết đúng tên người nước ngoài ?

Xem đáp án

Lời giải:

Cách viết đúng tên người nước ngoài là: Viết hoa chữ đầu tiên, đặt dấu gạch nối giữa các chữ 


Câu 2:

Tên nào sau đây viết đúng ?

Xem đáp án

Đô-xtôi-ep-ki viết đúng


Câu 3:

Đâu là tên người nước ngoài trong những tên sau ?

Xem đáp án

Lời giải:

Lê-nin là tên người nước ngoài.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận