Thực hành chính tả: Vầng trăng quê em

  • 1152 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 4:

Con điền rỗ, dỗ hay giỗ vào những chỗ trống sau : 

a. Lan .... dành em bé giúp mẹ.

b. Cứ vào ngày 10-3 hàng năm, cả nước nhớ tới ngày ... tổ vua Hùng.

c. Mặt ... như tổ ong bầu.

Xem đáp án

Các câu hoàn chỉnh là :

a. Lan dỗ dành em bé giúp mẹ.

b. Cứ vào ngày 10-3 hàng năm, cả nước nhớ tới ngày giỗ tổ vua Hùng.

c. Mặt rỗ như tổ ong bầu.


Câu 5:

Con hãy điền d, gi hoặc r vào chỗ trống thích hợp trong đoạn thơ sau :

Trường em ngói mới đỏ hồng

Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh.

...ó về đồng lúa ...eo quanh

Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường.

Xem đáp án

Đoạn thơ hoàn chỉnh là : 

Trường em ngói mới đỏ hồng

Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh.

Gió về đồng lúa reo quanh

Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận