Thực hành chính tả: Vẽ quê hương

  • 1378 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Con hãy điền s hoặc x vào chỗ trống :

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh sau khi điền đó là :

 

Mẹ đang xào rau.


Câu 2:

Con hãy điền s hoặc x vào câu văn sau :

con diều hâu lao như mũi tên ... uống, gà mẹ ... ù cánh vừa kêu vừa mổ, vừa đạp diều hầu

Xem đáp án

Câu hoàn chỉnh đó là :

 

Con diều hâu lao như mũi tên xuống, gà mẹ xù cánh vừa kêu vừa mổ, vừa đạp diều hâu.


Câu 3:

Con hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Các  từ cần điền vào chỗ trống trong mỗi câu trên là :

a. Bà ốm suốt mấy tuần, trông bà rất xanh xao.

b. Vườn rau của mẹ xanh mướt.

c. Nước biển xanh thẫm , đầy bí ẩn.


Câu 4:

Điền s hoặc x vào chỗ trống thích hợp:

Cả một họ nhà gà: gà trống bệ vệ, màu lông đỏ ... ẫm; gà mái, gà choai và gà con còn  chêm chiếp chưa bay được ... a, phải vừa bay vừa chạy

Xem đáp án

Đoạn văn hoàn chỉnh đó là :

 

Cả một họ nhà gà: gà trống bệ vệ, màu lông đỏ sẫm; gà mái, gà choai và gà con còn chiêm chiếp chưa bay được xa, phải vừa bay vừa chạy.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận